Open Space

Open Space är en enkel och effektiv mötesform. Open Space tar tillvara på deltagarnas:

  • Engagemang.
  • Kompetens, i form av kunskap och erfarenhet.
  • Nytänkande och kreativitet.

Open Space är dessutom bra när tidsbegränsning finns.

Deltagares dialog och delaktighet

Open Space är en mötesteknik som bygger på dialog och delaktighet. Open Space drivs av deltagarnas engagemang och ansvarstagande. Deltagarna skapar dagordningen tillsammans och har därefter frihet att välja vad de vill tala om, med vem och hur länge. Mötet blir på så sätt självorganiserande. Deltagarna skapar själva dagordningen och självorganiserar sig i arbetsgrupper.

Att ge open space (att ”öppna fältet”) innebär att man tar bort hinder (kontrollmekanismer) så att engagerade människor kan agera på ett naturligt sätt. Det vill säga: Att ta ansvar för det de bryr sig om.

Syftet med Open Space

Open Space används för att skapa struktur för delaktighet och lärande, göra strategiska planer, utveckla nya produkter eller tjänster, lösa komplicerade problem, bygga nätverk och för att snabbt kunna agera på omvärldsförändringar.

Open Space är särskilt effektivt när:

  • Ämnet/frågan verkligen engagerar människor.
  • Ämnet är komplext, mångbottnat, ingen vet svaret.
  • Deltagarna representerar mångfald och olikhet.
  • Konflikter och starka känslor föreligger.
  • Det är bråttom.

Den första punkten, att det måste finnas en verklig anledning att mötas, är avgörande för ett framgångsrikt Open Space. Antalet deltagare kan vara allt från fem stycken till flera tusen. Konferensen längd kan variera från några timmar till flertalet dagar.

Processen i Open Space

Deltagarna samlas i cirkel och skapar dagordningen tillsammans utifrån det övergripande temat. Därefter väljer var och en vilket/vilka ämnen man vill vara delaktiga i och samtala om. Alla samtal sker i cirkel. De enkla spelreglerna skapar både frihet och trygghet. Samtalen dokumenteras och konferensen avslutas med vernissage och eventuell prioritering, gruppering och åtgärdsplanering. Allt beroende på konferensens längd. Ett uppföljningsmöte sker företrädesvis inom en månad från konferensen.

Blixttal, Open Space, Open X och Jam vid deltagardriven konferens

Se även blixttalOpen X och Jam som exempel på andra moderna aktiviteter, mötesmetoder och mötestekniker.

Leave a Reply