Jam

Jam är en mötesform som främst används vid innovation. Men fler och fler börjar använda mötesformatet för andra aktiviteter. T ex vid:

  • Produktutveckling
  • Tjänsteutveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • Affärsutveckling
  • Designprocesser
  • Konferenser

Från början kommer formatet jam från artist och musikvärlden – där artister och bandmedlemmar träffades för att ”jamma”. På engelska brukar man säga jam session.

Jam är ett mötesformat som tillåter improvisation

Ett jam är en improviserad session – där mötesdeltagarna agerar fritt inom ett av arrangören förbestämt ämne. Ett jam är ett samspel mellan deltagrna. Inte ett ett färdig arrangemang.

48-timmars jam

Det finns olika sätt att köra jam’s på. Ett vanligt förekommande är så kallade 48-timmars jam.

De första 24 timmarna

Under de första 24 timmarna av de 48 totala är det högt i tak och det råder fullständig frihet att vara kreativ, innovativ och öppensinnig – inom det övergripande ämne som man jammar inom.

Bland de idéer, innovationer, tankar, förslag och dylikt som framkommer under denna första hälft väljs några ut som kvalificerar sig vidare till nästa hälft av jammet.

Hur denna urvalsprocess, validering och kvalificering sker är upp till jammet. Huvudsaken man innan jammet startar är överens om hur detta urval sker. Vissa har en extern panel som väljer ut. Vissa använder mötestekniken open space för att välja ut.

De sista 24 timmarna

Under de sista 24 timmarna av de 48 totala jammar man på de utvalda tankarna, innovationerna, idéerna, förslagen eller den typ av aktiviteter som framkommit ur ett jam’s första hälft (se ovan).

Genom att fokusera på ett fåtal idéer/tankar kan alla som deltar i jammet ägna sin gemensamma tankekraft, engagemang och förmåga att tillsammans förädla dessa till något riktigt bra

Blixttal, Open Space, Open X och Jam vid deltagardriven konferens

Se även blixttalOpen X och Open Space som exempel på andra moderna aktiviteter, mötesmetoder och mötestekniker.

Leave a Reply